Mærkesager

Den Grønne Omstilling

Den stadigt stigende befolkningstilvækst i verdenssamfundene udgør et større og større trussel mod vores eksistensgrundlag som helhed. Dette da det stigende antal mennesker på jorden trækker på flere og flere ressourcer og efterhånden flere ressourcer end der er til rådighed på jorden.

Således er vi nød til straks at indføre skrappe regler for at kunne regulere forbruget af disse.

For at kunne adfærdsregulere vores forbrug bliver fossile brændstoffer, som benzin, olie, gas, kul osv. pålagt en væsentlig afgiftsforøgelse. Dette samtidig med at grønne løsninger herunder solcelle- og vindmølleinstallationer m.v. afgift- og moms fritages.

Ligeledes vil el-biler blive moms- og afgiftfritaget, alt imens diesel og benzinbiler vil blive pålagt endnu højere C02 afgifter.

Landbrug og Fødevarer – Fra jord til bord!

Lokale, “grønne”, “rene” og sunde fødevarer uden tilsætnings- og farvestoffer vil blive afgift- og momsfritaget alt imens importerede fødevarer der “modnes” på “autobahnen” undervejs til supermarkedernes hylder vil blive pålagt differentierede afgifter og moms. Således vil sukkerfyldte læskedrikke, herunder sodavand, juicer osv. alt andet lige blive dyrere, alt imens økologisk fremstillede føde- og drikkevarer, fremstillet i nærområderne blive billigere.

Nærdemokrati

Samfundet skal decentraliseres således at nærheden genskabes på gader og stræder i det ganske land.

Regionerne
Et godt sted at begynde med decentralisering af samfundet er ved at om-/nedlægge Regionerne og dets Sundhedssystemer således at sundhedspersonalet igen kommer tæt på borgere i deres lokale miljøer med reetablering af lokale syge-, sundheds- og lægehuse m.v.

EU
Den Europæiske Union (EU) er blevet klods om benet på flere og flere af dets medlemsstater. Magtens Elite, Industriens lobbyister og dets allierede har for stor indflydelse i Bruxelles hvorfor de ellers, til tider, gode tanker og ideer, om end de i udpræget grad er teoretiske og svært integrerbare, gang på gang strander i særinteresser, pengeinteresser og i lobbyisternes og deres interesseorganisationers blokeringer heraf. Danmark vil, ligesom England, kunne fungere såvel inden for EU som uden for EU, uden at tabe anseelse, magt og momentum, hvorfor Folkestyret.dk vil fremlægge et krav om udmeldelse af EU.

Indvandring

Man skal have arbejdstilladelse eller dansk personnummerbevis for at kunne bo, opholde og arbejde i Danmark. Således er døren åben for alle, ikke etniske danskere der ønsker at tilflytte og arbejde i Danmark. Dog skal de kunne dokumentere at kunne forsørge sig selv i minimum 5 år for at kunne have opholdstilladelse i Danmark. Efter 5 års fast stattebetalende fuldtidsarbejde i en skattebetalende virksomhed i Danmark, kan ny-danskeren, men ren straffeattest, søge om statsborgerskab og således opnå de samme rettigheder som etniske danskere opretholder.

Fordelingspolitik

Man skal yde for at kunne nyde. Således vil det altid være mere økonomisk fordelagtigt at arbejde og bidrage til samfundet og mindre fordelagtigt at gå ledig uden arbejde. Folk uden for arbejdsmarkedet, pensionister, arbejdsledige mv. vil oppebære en borgerløn der gør det muligt at have tag over hovedet og mad på bordet.

Der vil således altid være en bærende hånd under de svageste i vores samfund, herunder de uarbejdsdygtige, de handicappede m.fl.

Skattesystem

Eksisterende skattemodel og skattesystem er vokset sig over hovedet og er således blevet en klods på lerfødder som ingen mere kan følge men som i større og større grad er ved et udvikle sig til et belastning, udgift og en tikkende bombe for samfundet, fremfor det inddrivningssystem der skal sikre det Danske Velfærdssystem dets “indtægtsgrundlag”.

Således udfases det samlede “kompleks af skatte-, moms, afgift- og støttesystemer” til fordel for en helt ny enkel og gennemskuelig skattemodel – Transaktionsbeskatning.

Fremover vil alle offentlige aktiviteter blive finansieret ved inddrivelse af transaktionsskatter på alle penge-, handels- og betalingstransaktioner, fysiske såvel som digitale, imellem mennesker, maskiner, virksomheder osv. i alle handels- og servicerelaterede erhverv med deres varer- og ydelsesudbud, i såvel indland som udland.

Ordensmagten

Politiet decentraliseres.

Politiet og dets ansatte tilknyttes de lokale kommuner hvor de er bosiddende. Kommunerne skal stille et lokalt politikontor i rådighed i kommunen. Alternativt tilbydes den enkelte politiansatte at få hjemmekontor.

Således vil politiet igen blive decentraliseret og vi vil, alt andet lige få 10570 lokale politikontorer i landet.

Alle betjente vil fortsat samtidig være tilknyttet deres regionale politikontor.

Pengemagten

Folkestyrets Nationalbank etableres og vil fungere som Danmarks Centralbank / Danmarks Nationalbank hvor alle danskere eller herboende med et Dansk Cprnummer får oprettet en rente og gebyrfri foliekonto, hvor lønninger, indskud, samt alle offentlige ind- og udbetalinger til borgerne m.v.. kan indskydes/deponeres. Det er således gratis, gebyr og rentefrit at have en bankkonto i Danmark. Således kan danskerne samtidig vælge at indsætte “indlåne” deres formuer som en opsparing i Danmark frem for i en almindelig uafhængig liberal funderet bank.

Det er selvfølgelig muligt at hæve alle sine penge og investere disse på de åbne finansielle markeder, herunder i uafhængige liberale selvstændige banker.

Skolevæsen

Basal indlæring og læring i Folkeskolen, herunder i Dansk, Retskrivning, Matematik m.fl. samt i færdighedsfag som sløjd, håndgerning, husgerning, idræt, gymnastik, svømning m.v. har igennem alt for mange år, været underprioriteret og tidsidesat, da den digitale tidsalder med dets automatisering af samfundet har taget over og blændet befolkningen og derved reduceret de unges færdigheder, paratviden, praktiske håndelag, fysik m.v.

Således indføres den analoge folkeskole igen, analogt med det der sker i Frankring, netop for at sikre at vores børn og unge udrustets med viden, færdigheder og fysik der kan ruste dem til en indholdsrig og positiv fremtoning med gode muligheder for fremtiden efter folkeskolens udskoling.

Ældrepolitik

Ligesom med de unge så skal de ældre aktiveres og involveres, således at deres hverdag, såvel i eget hjem som på et ældre- eller plejehjem, er indholdsrig og fyldt ud med positive oplevelser hvor de selv, stadigvæk, kan tage så meget så mulig ansvar for eget liv og helbred.
Ældre boliger bør etableres i bynære områder, hvor handelsliv og offentlige transport er hyppigt tilgængelig. Ligeledes bør der etableres ung-ældre integrationsgrupper, hvor vuggestuer, børnehaver, folkeskoler m.v. i stor grad mødes og drager nytte af hinandens viden, nærhed, kærlighed og ikke mindst den umiddelbarhed der eksisterer på netop disse alderstrin.

….